Home เรื่องน่ารู้ “โคตรบุญ” อานิสงค์ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ ส่งผลในชาตินี้

“โคตรบุญ” อานิสงค์ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ ส่งผลในชาตินี้

0 second read
0
0

“โคตรบุญ” อานิสงค์ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ ส่งผลในชาตินี้

เราคงจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กว่า พ่อ แม่ คือพระอรหันต์ของบ้าน ซึ่งตามความเชื่อของทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และโดยการปฏิบัติต่อคนที่รักในครอบครัว ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการดูแลพ่อแม่ถือเป็นความกตัญญู เป็นการสร้างสิริมงคล สร้างบุญและทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตตนเองมาก ๆ

พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตแม้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูเราพระคุณท่านเราก็ยังตอบแทนไม่หมด ใยจะกล่าวถึงที่ท่านเลี้ยงดูเราจนโต พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่า แม้เราจะเลี้ยงดูพ่อแม่บนบ่าทั้งสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำให้อุจจาระปัสสาวะบนบ่าให้ทำเช่นนี้ตลอด 100 ปี ก็ไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมด

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือ การที่ให้พ่อแม่ท่านเข้าวัดทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา การตอบแทนเช่นนี้จึงถือได้ว่าได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้สูงสุด

วันนี้มีผลดีที่ลูกกตัญญูจะได้รับ จากการที่เลี้ยงดู บำรุงบิดามารดา มาให้ทุกคนได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตต่อไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ช่วงดังนี้

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อย ามท่านชรา ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย

2.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศ พให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้

1. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พย าย ามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

3. ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พย าย ามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1.ทำให้มีความอดทน

2.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4.ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6.ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

7.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11.ทำให้มีความสุข

12.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญบุตรที่กตัญญูตอบแทนพระคุณบิดามารดา แม้ตอนที่พระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์ เกือบทุกภพชาติท่านจะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นแบบอย่างความกตัญญู ใน 10 ชาติสุดท้าย

ก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามที่เลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอด ความกตัญญูและความเมตตา ความซื่อสัตย์ของสุวรรณสามทำให้สุดท้ายพ่อแม่ท่านกลับมามองเห็นได้เป็นอัศจรรย์นั้นคืออานิสงส์ความกตัญญู

พี่น้องชาวจีนที่มาอาศัยแผ่นดินไทย ชาวจีนจะปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้กับลูกหลาน ในยุคก่อนเราจะเห็นได้ชัดเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดาของคนจีน

จะเห็นว่าคนจีนจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคุมเศรษฐกิจของประเทศ ตระกูลเศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวจีน แบบอย่างมีให้เห็นใครที่กตัญญูย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่เพียงฝ่ายเดียวและจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกหลายภพหลายชาติเลยทีเดียว

ที่มา เพจ สุขกาย สบายใจ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In เรื่องน่ารู้

Check Also

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่ วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปเปิดดวงชะตา ของคน 3 ราศี ที่ชีวิต…