Home ธรรมะสวัสดี บทสวดอโหสิกรรม ให้อภัย สร้างพลังบวกๆ ในชีวิต

บทสวดอโหสิกรรม ให้อภัย สร้างพลังบวกๆ ในชีวิต

6 second read
0
0

บทสวดอโหสิกรรม ให้อภัย สร้างพลังบวกๆ ในชีวิต

คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุ กข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพ ระพุ ทธองค์ จึงสอนให้ทุ กชีวิตเข้าใจและ อยู่ร่วมกับทุ กข์ เมื่อละวางใจได้ก็จะทุ กข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ กับทั้งทุ กข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พ ระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหลาย ท่านเห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอย ากตั ดจากกองทุ กข์ทั้งมวล ต้นเหตุแห่งทุ กข์คือ การตั ดไ ฟแต่ต้น นั่นคือ ไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุ กข์อีก

โ กรธ โ ม โ ห อา ฆ าต มาดร้ ายใคร ก็อโหสิก รรมเขา ใครทำให้เจ็ บ ซ้ำ น้ำใจ เบียด เบียนชีวิตเราและคนที่เรารัก ก็ไม่คิดแก้แ ค้น เอาคืนความโ กรธ ไม่ใช่ โ ง่หรอก เพียงแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะตามแก้แ ค้นเอาคืน เพื่อให้ได้ความสะ ใจเพียง ชั่ วครู่ แต่ต้องเวียนว่ายในวัฏจักรนั้นย าวนาน เกิดใหม่ก็ต้องเจอคนเหล่านั้นซ้ำๆ ไม่เขาชดใช้เรา เราก็ต้องชดใช้เขา

เวลาที่เราทุ กข์ ท่านทั้งหลายยังไม่เรียนรู้บทเรียนนั้นอีกหรือว่ามันทุ กข์ทรมาน เจ็ บป วดเพียงใด ยังอย ากเจอ อย ากเจ็ บ อย าก ทุ ร น ทุ ร าย ซ้ำๆ วนเวียนไม่จบสิ้ นอีกทำไม คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้ก รรมที่ทำ ทุ กเหตุในชีวิตไม่มีความบังเอิญ มีแต่ถูกกำหนดด้วยผลของก รรมที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น

เมื่อบุญมาก บุญก็จะช่วยนำพาเราให้ห่างความทุ กข์ แต่เมื่อความทุ กข์ไล่หลังมาทัน เราต่างก็ต้องชดใช้ทุ กคน วางลงเถอะหนาใจที่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง จะแบกให้หนักถือให้เหนื่อยอยู่ทำไม หนทางหลุดพ้น คือ ธรรมะ คำสอนของพร ะพุ ทธองค์อยู่ตรงหน้าแล้ว ถามตัวเองเถิดอย ากหลุดพ้นจากกองทุ กข์ที่เราขุ ด ฝั ง ตัวเองไหม

ด้านดีของการอโหสิ ก ร ร ม

ตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อว่า

1 ก ร ร ม เบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า 

บุคคลที่ทำ ก ร ร ม ดีหรือ ก ร ร ม ชั่ ว โดยมีเจตนาในการทำ ก ร ร ม นั้น จะต้องได้รับผล ก ร ร ม ตามสมควรแก่การกระทำของตน คนที่ทำ ร้ า ย ผู้อื่นคนที่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงก็จะได้รับผล ก ร ร ม นั้น หรือแม้ไม่ได้รับ ก ร ร ม ในชาตินี้ ก ร ร ม ก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้า

แต่ ก ร ร ม ที่ทำไว้นั้นถ้าเป็น ก ร ร ม เบาอาจจะไม่ส่งผลก็ได้ หากทำให้ ก ร ร ม นั้นเป็นอโหสิ ก ร ร ม นั่นคือ ในฐานะที่ชาวพุทธ เมื่อได้ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ก็ควรขอให้ผู้นั้นยกโทษให้ และในทำนองเดียวกันหากมีผู้มาขออโหสิ ก ร ร ม จากเรา ก็ควรยกโทษให้ ไม่อาฆาต พ ย า บาท จอง เ ว ร กัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่กัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

2 อานิสงส์สูง เพราะละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ยกระดับก้าวสู่มรรคผลนิพพาน 

อโหสิ ก ร ร ม หรืออภัยทาน-สามารถทำได้จากความเมตตาที่มีอยู่เพียงพอในจิตใจ จึงมีอานิสงส์ใกล้เคียงกับธรรมทาน ที่ถือว่ามีอานิสงส์สูง เพราะเป็นการให้ปัญญา-แสงสว่างเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้อื่นให้ก้าวหน้าไปสู่มรรค-ผล-นิพพานในที่สุดต่อไปตามวาสนาบารมีแห่งตน

ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการตัดอัตตา-ตัวตน การยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับคนทุกคน ถ้าเรายกโทษ ไม่เอาโทษให้ผู้อื่นได้ เท่ากับเราได้สละตัวตนเราออกไปแล้ว เป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เราและผู้อื่นที่เรายกโทษให้เขา ได้ก้าวขึ้นไปสู่อริยมรรค-อริยผล-และพระนิพพานในอนาคตได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น

วิธีการขออโหสิ ก ร ร ม 

1 ด้วยการอโหสิร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างเอ่ยให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยใจ ยิ่งทั้งสองฝ่าย มีความหนักแน่น จิตใจคิดอโหสิอย่างบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดจาก เ ว ร ได้เด็ดขาดเท่านั้น มักไม่ใช่จู่ ๆ เดินเข้ามาออกปากอภัยกันดื้อ ๆ ส่วนใหญ่ต้องร่วมสถานการณ์ เ ล ว ร้ า ย กันมาระยะหนึ่ง แล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำนึกได้ จึงชักชวนกันทำดีแก่กัน

เช่นพูดจาญาติดีกัน มีใจเห็นภัยของพ ย า บาทร่วมกัน แล้วจึงปลงใจคิดอโหสิแก่กัน และต่อมาไม่มี เ ว ร ทางกาย วาจา ใจร่วมกันอีกตลอดชีวิต เชื่อว่า หากทำได้ระยะ ย า ว นั่นคือ กำลังของ เ ว ร จากอดีตชาติพ่ายแพ้ต่อกำลังอโหสิในชาติปัจจุบัน ถ้าเจอกันใหม่ ก็คงเจอด้วยความรู้สึกด้านดี

๒ ด้วยการอาศัยสัจจวาจาในการทำบุญร่วมกัน คือ เมื่อทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วอ้างบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันว่า ทำด้วยใจมีไมตรีต่อกัน ขอให้อานิสงส์ จงช่วยล้าง เ ว ร ภัยระหว่างกัน หากกำลังบุญนั้นถึงพร้อม เช่น ถวายสังฆทานกับพระอริยสงฆ์ ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่น เบิกบานใจร่วมกัน โดยผ่านพ้นแรงอาฆาตเก่า ๆ ได้ จะรู้สึกกันเดี๋ยวนั้นว่า หมดภัยหมด เ ว ร ต่อกันแล้ว

๓ ด้วยขอโทษ และมีการยกโทษให้จากใจจริง  เมื่อเกิดการประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกาย วาจา หรือใจ แล้วไปขอให้ผู้ที่เราประพฤติล่วงเกินยกโทษให้ เมื่อท่านยกโทษให้แล้วก็ถือว่า ก ร ร ม นั้นเป็นอโหสิ ก ร ร ม ไม่ให้ผลอีกต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ความจริงใจในการอโหสิ ก ร ร ม

ความสำคัญของความสมัครใจ ความจริงใจที่จะอโหสิ ก ร ร ม ให้กันนั้น อยู่ที่ความคิดขออภัย ให้อภัย ไม่จอง เ ว ร ซึ่งกันและกัน ซึ่งพึงระวัง เนื่องจากว่า โดยมากนั้น มักจะเป็นการขออโหสิแบบมีมานะ หรือเจือด้วยโทสะแฝงในใจลึก ๆ บางท่านเจตนาขออภัย ขออโหสิจริง ๆ แต่แล้วในวันหนึ่ง เกิดคิดเล็กคิดน้อยขึ้นมาอีกแบบอดไม่ได้ตามประสาปุถุชน จึงมีผลให้การอโหสิ ก ร ร ม นั้นให้ผลไม่เต็มที่

สามารถขออโหสิ ก ร ร ม จากได้จากทุกคน

ถ้าขออโหสิ ก ร ร ม แล้วเค้าไม่อโหสิให้ จะทำอย่างไร ? 

ถ้าเราเป็นฝ่ายยกโทษให้หมดอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยจากใจบริสุทธิ์แล้ว หากเขายังมีจิตพ ย า บาท คิดอาฆาตต่อก็จะเหมือนกับเขาจอง เ ว ร กับความว่างเปล่า เพราะขั้วที่จะทำให้วงจรจอง เ ว ร ขาดไป

ยกตัวอย่างจากชาดก

มีชาติหนึ่ง ที่พระโพธิสัตว์ถูกพระเทวทัตในอดีตจับไปขึงพืด พาพรรคพวกข่มขืนภรร ย า ต่อหน้า แล้วตัดแขนตัดขาท่านทีละชิ้น ท่านไม่มีใจคิด ร้ า ย ตอบเลย แผ่เมตตาให้พวกคน ร้ า ย กระทั่งขาดใจ
จิตมีกำลังเมตตาถึงฌาน ก็ไปเกิดเป็นพรหม เรียกว่าใช้คู่ เ ว ร เป็นบันไดสวรรค์ของตนได้

แต่ต่อมาพระเทวทัตก็ยังจอง เ ว ร ไม่เลิก แต่แม้เริ่มจอง เ ว ร กัน พระเทวทัตก็เป็นฝ่ายเริ่มฝ่ายเดียวเท่านั้นด้วย ท่านถึงว่าอยู่ในสังสารวัฏแล้วจะหลีกเลี่ยงสิ่งไม่น่าพึงใจนั้น ไม่มีทางเลย

ถ้าเราอโหสิ ก ร ร ม ให้เขา โดยที่เขาไม่ทราบ จะสามารถหยุดการผูก เ ว ร ต่อกันได้ไหม ? 

ไม่สามารถหยุดผูก เ ว ร ก ร ร ม ต่อกันได้ และต่อให้เขาทราบ แต่ถ้าใจไม่ยินดีไปด้วย เ ว ร ก็ไม่อาจระงับอยู่ดี ดังกรณีพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตที่กล่าวข้างต้น แต่แง่ดีของการอโหสิให้เขานั้น คือใจคุณเองจะต่างไป ไม่ผูกพันอยู่กับเขาเพื่อความสูญเปล่าอีก

ภพภูมิที่เหมาะกับผู้ให้อภัย คือภูมิของสัตบุรุษ ส่วนภูมิที่เหมาะกับผู้ไม่สำนึกผิด คือภูมิของอสัตบุรุษ ฉะนั้นโอกาสที่สัตบุรุษกับอสัตบุรุษจะโคจรมาพบกันก็ ย า กขึ้น โอกาสได้รับความเดือดร้อนจากเขาก็น้อยลง เ ว ร นั้น แม้ไม่สิ้นก็ทำให้เบาบางลงได้ เมื่อให้อภัยเขาอย่างไร้เงื่อนไขได้ชาติหนึ่ง ชาติต่อ ๆ ไปก็จะทำได้อีก และมีแนวโน้มที่จะง่ายขึ้นเรื่อย ๆ และห่างชั้นจากเขาไปเรื่อย ๆ

บทอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม และ การอธิษฐานจิต

เชื่อว่า มาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จุดประสงค์การสวด เพื่อให้จิตใจมีสติ มีสมาธิตั้งมั่น สบายใจขึ้น และมีกำลังใจเข้มแข็ง นำมาซึ่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่ค้างคาใจ ขอแนะนำให้สวด และขอขมาลาโทษกับเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร คนที่สัญญากับคน ๆ นั้นไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์ที่ค้างคา และเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่น มั่นคงและมั่นใจ

บทอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม บทแรก

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

ก ร ร ม ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จอง เ ว ร จอง ก ร ร ม ต่อกันอีกเลย

แม้แต่ ก ร ร ม ใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก ร ร ม ต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ ย า กลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอธิษฐานอโหสิ ก ร ร ม บทสอง

ข้าพเจ้า…..บอกชื่อ… ขออโหสิ ก ร ร ม ก ร ร ม ใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้เจ้า ก ร ร ม และนาย เ ว ร จงอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จอง เ ว ร จอง ก ร ร ม ต่อไปเลย แม้แต่ ก ร ร ม ที่ใคร ๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก ร ร ม ต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำขอขมาโทษ ก ร ร ม ชั่ ว 

ก ร ร ม ชั่ ว อันใดที่ข้าพเจ้า…..บอกชื่อ… ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ ย า ก ลำบากเข็ญใจ อั น ต ร า ย ทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. อธิษฐานตามที่ปรารถนา

คำขอขมาและอธิษฐานจิต 

สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โร คภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิ ก ร ร ม ให้ ขอถอนความอาฆาต ความพ ย า บาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้า ก ร ร ม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ขอบคุณแหล่งที่มา dekwat999, trueplookpanya

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะสวัสดี

Check Also

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่ วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปเปิดดวงชะตา ของคน 3 ราศี ที่ชีวิต…