Home ความเชื่อ-ดวง หลัง 18 ธันวา บุญวาสนาส่ง 5 ปีนักษัตรพ้นเคราะห์ จะเจอแต่เรื่องดีๆ ในปีหน้า

หลัง 18 ธันวา บุญวาสนาส่ง 5 ปีนักษัตรพ้นเคราะห์ จะเจอแต่เรื่องดีๆ ในปีหน้า

0 second read
0
0

ปีระกา

คนที่เกิด ปีนักษัตร ระกา ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาลง มีราย จ่ า ยมากมายในช่วงนี้ และ ยังเจอปั ญห าอุป ส ร ร คประทุ เข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมาก เพราะได้แล้วมัน กำ ลั งจะผ่าน พ้ นไป จะหมดไปในช่วงไม่เกินกลางเดือนนี้ ปั ญ ห าเล็กๆ น้อยๆ ก็จะหมดไปในสิ้นเ ดื อ นนี้ ถ้าอย า กมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ หรือมี กิ จ การเป็นของตัวเองบ้างนะ อาจจะลงทุนกับเพื่อนที่รู้จัก ลงแ ร งสักห น่ อ ย บอกเลยว่า เป็นเดือนของคุณจริงๆเ ดื อ นหน้านั่น ทำอะไรก็จะ เริ่มประสบค ว า ม สำ เร็จ อ ย่ า งราบลื่น ถ้าอ่านแล้วคุณชอบอย่ าลืมแ ช ร์ให้เพื่อนๆคุณได้ท ร าบด้วยนะ

ปีกุน

ปี กุนนั้น ค่อยข้างทรมานกับ การทำงานหนัก ในช่วงที่ ผ่ า น มา การเงินไม่ค่อยสู้ดีนัก หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอสักที บางครั้งถึ งกั บ ต้องอดมื้อกินมื้อเลย เพื่ออยู่ให้ถึง สิ้ น เดือน แต่ดว งชะตาของคุณกำลังจะเ ป ลี่ ย นไปแล้ว จะได้ป ล ดหนี้ป ล ดสิน จากการที่คุณ

ขยันหาทำมาหากินอย่ างสุ จ ริ ตมานาน ซื่อตรง ผลบุญทำให้คุณได้ดีช่วยนำพาให้ดว งของคุณ ดำเนินไปพบกับ ความเจริญ ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความ สำ เ ร็ จ ในปี 2563 อ่านแล้วคุณชอบอย่ าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ คุ ณได้ท ร า บด้วยนะ

ปีมะโรง

ต้องเผชิญ ทั้งปั ญ ห า ทั้งอุป ส ร ร ค ต่างๆนาๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ ง การเงินที่ ฝื ด ไม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ประ ส ง ค์ดีทั้งนั้น แต่เมื่อพ้นช่วงปีนี้เข้าสู่ต้นปีหน้า ดว งของคุณจะ พุ่ ง สูงสุดเลยล่ะ ขีด วาสนาประ          เ ส ริ ฐ กว่าผู้ใด หยิบจับอะไรก็ ร วย เป็นการเป็นงานดี

เ ลิ ศ ประเสริฐ ศ รีอย่ างแน่นอน ยิ่ ง ก ารเงินแล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเ งิ นแสน เงิน ล้ า นแน่นอน มีเ ก ณ ฑ์ ได้ถูกสลาก ได้       ล า ภลอยก้อนใ ห ญ่ก้อนโต อ่านแล้วคุณชอบอ ย่ าลืมแชร์ให้เ พื่ อ นๆคุณได้ทราบด้วยนะ

ปีมะเส็ง

ปีมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของ การปลดหนี้ สิ น อาจจะมีปัญหาอุปส ร ร คเล็ ก น้อยถึงปานกลาง กับการทำมาค้า ข า ย แต่บอกได้เลยว่า ด ว งชะตาของคุณ จะได้ป ล ดหนี้ อย่ างแน่นอน ในขณะเดียวกัน

คุณก็ต้อง ตั้งมั่นข ยั นตั้งใจ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด วงการเงินของคุณ ในปีนี้จะสดใสมากขึ้นเลยนะ ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็น ผ ลดีไปหมด ต้นปี 2563 มีโชคใหญ่รอคอยอยู่ อ่ า นแล้วคุณชอบอย่ าลืมแ ช ร์ให้เพื่อนๆคุณได้ทราบด้วยนะ

ปีมะเมีย

ในช่วงปีที่ผ่านมา ดูเ ห มื อ นว่าด ว งชะตา จะยังไม่พุ่งไม่ก้ า วหน้าเท่าไรเลยนะ ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะค ว้ าน้ำเหลว มีแต่ภาระหนี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก มีมากมายเหลือเกิน

แต่ทว่าด ว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป การทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วง ฝื ด เคื องมาตลอด จะเริ่มดีขึ้นมากเลยนะ เ ต รี ย มรับโ ช คก้อนใหญ่ไว้ได้เลย แน่นอนว่า การงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย อ่านแล้วคุณชอบอย่ าลืมแ ช ร์ให้เพื่อนๆคุณได้ทราบด้วยนะ

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

คุณผู้ซื่อสัตย์ (มีกำลังใจทุกครั้งที่ได้อ่าน)

แค่เพียงคุณซื่อสัตย์ สิ่งดีๆ จะค่อยๆ ตามมาสู่คุณ“ซื่อสัตย์” ถูก หนุ่มน้อยนามว่า “ฉลาด” ทิ้…