Home ความเชื่อ-ดวง คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

1 second read
0
0

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส และทำจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่ แถมยังช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นหลับสนิทมากขึ้น แถมยังได้บุญกุศลกับตัวเราเองอีกด้วย ฉะนั้น การสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่ดี

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน

กราบพระรัตนตรัย

กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ

กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม

กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

(หากสวดพร้อมกับผู้อื่น ให้เปลี่ยนเป็น มะ)

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์ อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เ ว ระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ อทินนาทานา เ ว ระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ กาเมสุมิจฉาจารา เ ว ระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ มุสาวาทา เ ว ระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ ว ระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิย ามิ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิດแก่เจ็ບต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโ ร ค

ำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเ ว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เ ว รี

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากssมนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากssมนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

เป็นอย่ างไรกันบ้างค่ะ สวดมนต์เสร็จก็ขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่สงบแล้วขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างจากการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนปกป้องท่านจากภัยอั น ต ร า ยทั้งปวงนะคะ

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

คุณผู้ซื่อสัตย์ (มีกำลังใจทุกครั้งที่ได้อ่าน)

แค่เพียงคุณซื่อสัตย์ สิ่งดีๆ จะค่อยๆ ตามมาสู่คุณ“ซื่อสัตย์” ถูก หนุ่มน้อยนามว่า “ฉลาด” ทิ้…