Home ข้อคิดดีๆ 9 นิสัยผู้หญิงมีบุญบารมี คนแบบนี้มีน้อย แค่ 1 ใน 100

9 นิสัยผู้หญิงมีบุญบารมี คนแบบนี้มีน้อย แค่ 1 ใน 100

6 second read
0
0

หลายคนยังไม่รู้ ว่าผู้หญิงที่มีบุญเ ขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมี

เหมือนกัน 9 นิสัยของผู้หญิงมีบุญมาก กว่าใครหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1. สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวาย

สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่

ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

2. ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัวความละอาย ต่อบ า ปต่อก ร ร ม ความ ผิ ด น้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ

และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

3. รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอ ดาสของชีวิต

4. อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงาน เข้ม แ ข็ งตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอ

ดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจากความอ ดทนอ ดทนอย่ าง มีความสุข

5. ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6. ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้ม แ ข็ งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มี บุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญม า รองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7. ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความ

สงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำค าญใจไม่คิดเป็นทุ กข์ความคิดทุกความคิดล้วน

นำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8. ไม่จำเป็นต้องบ่ น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น

ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นมันคือ

ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชี วิตไม่ปล่อยชี วิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ

ความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ที่มา : d e e j a i p l u s

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณเห็นอะไรเป็นสิ่งแรก จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีจิตใจแบบไหน

ตามหลักจิตวิทย าแล้วจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อพฤติก ร ร มของเราอย่ างมาก จิตใต้สำนึกจะเก็บราย…