Home ข้อคิดดีๆ เคล็ดลับใช้เงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก มีเงินเก็บเหลือใช้

เคล็ดลับใช้เงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก มีเงินเก็บเหลือใช้

10 second read
0
0

วิธีบริหารจัดการเรื่องเงิ นกับ เคล็ดลับบริหารเงิ นแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก คืออะไร มันก็คือ แนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องเงิ นให้เป็นระบบ ทำให้คุณมีเงิ นเหลือ

พอใช้ทั้งเดือน ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 รายรับ

ซึ่งรายรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งรายเดือนรายวันส่วนตัว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร จะต้องมีรายได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงิ นที่เข้าประจำสม่ำเสมอ เงินส่วนนี้จะถือเป็น

ส่วนสำคัญที่ จะต้องมีการจัดการบริหาร และต้องรั กษ าแหล่งที่มาของเงิ นให้ดีๆ พูดง่ายๆคือ หากทำงานก็ต้องเก าะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีรายได้

ทางเข้าที่ 2 รายได้เสริม

ยุคนี้บอกเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริตไม่ผิ ดกฎหม าย ลงทุนได้แต่มีผลตอบแทน จะลงแรงลงเงิ นได้ทั้งนั้นขอให้มี แหล่งเงิ นเข้าสำรองโดยคุณอาจ

ดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม เช่น บางคนเป็นนักบัญชี ทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษั ทอื่นๆ ตรวจงบ บัญชี

หรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบสนุกและ คิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีรายได้งอกเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิ น

5 ทางออก จริงๆ ก็คือรายจ่ายหลักๆ ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ

-ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

-ภาระห นี้สิ น

-การออมเงิ น

ทั้งหมดนี้ถือเป็น5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้อที่ 5 การออมเงินนั้นมันจะกลับมาเป็นรายรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคต ที่นี้เราก็มาดู

ลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1 นั้นสำคัญที่สุดเพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำ ไม่มีไ ฟ ดังนั้นค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอดชีวิต

อันดับที่ 2 คนที่มีภาระครอบครัวแน่นอนว่าคร อบครัวต้องมาก่อนตัวเอง เช่น ให้เ งินลูก ค่าเรียน หรือ ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่ มเฟื อยหรือประหยัดในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนด ได้ว่าคุณจะกลายเป็นคนมีห นี้เยอะ หรือ

ไม่มีหนี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 4 ภาระห นี้สิน แน่นอนว่ามี ห นี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 5 การออมเงิ น คือเงินที่เหลือจากข้อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้อนี้ ซึ่งก็จะมีวิธีการหลากหลายในการออมเงิ น ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเราเองแต่ต้องจัดให้เป็น

รายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อย ก็ต้องมีเหลือให้ถึงข้อ 5 เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีรายได้จาก 2 ทางที่กล่าวมา ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับให้คุณได้ชั่ ว คร าว

หรือ อาจตลอดชีวิตโดยเฉพาะยาม ชราไม่มีแรงทำงานแล้ว

ขอบคุณที่มา  : l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เพราะ 6 สิ่งนี้ ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “ลำบากตอนแก่”

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่อ…