Home ข้อคิดดีๆ ฝึก 7 ข้อนี้ ชีวิตจะดีขึ้น..ไม่ลำบากอีกเลย

ฝึก 7 ข้อนี้ ชีวิตจะดีขึ้น..ไม่ลำบากอีกเลย

0 second read
0
0

1. มีความเข้าใจชีวิต ตามความเป็นจริง

คือเห็นว่าชีวิตคือ ของชั่ วคราว และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต คือผลอันเกิดจากการ กระทำของเราทั้งอดีต และปัจจุบัน บุญบ าปมีจริงการเวียนว่ายมีจริง การพ้ นไปจากการเวียนว่าย มีจริง รู้จักเห็นโท ษ

ของความสุขเห็นโท ษ ของความทุกข์ เห็นโท ษ ของการได้มาเห็นโท ษของการเสียไป รู้จักกระบวนการทำงาน ของความคิดและจิตเห็นหนทางแก้ไขความทุ กข์ที่ถูกต้อง และเดินตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งแนวทางที่ถูกต้องดังกล่าวก็จำเป็นต้องมีวิธีศึกษา และปฏิบัติอย่ างถูกต้องด้วย

2. จัดสรรชีวิต ให้ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจ

คือรู้จักจัดสรร ชีวิตให้มีความสั ปป ายะ คือมีความสงบเย็นเรียบง่ายไม่ว้าวุ่น คบเพื่อนสงบเย็น คุยในเรื่องสงบเย็น อยู่ในสถานที่สงบเย็นดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสแห่งธรรม ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสตันหาอันเป็นต้นกำเนิดของ ความเดื อดร้อน และโ ง่เขลา

3. รู้จักกำจัดจุดดำในใจ

คือรู้จักจัดการกิเ ลสตั ณห าของตน ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจวัตถุเงินทองละลดความสุขทางกา ม คือละความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กายเห็นโท ษของความสุขที่ได้จากกินก ามเ กียรติเพิ่มพูนความสุขทางใจ คือสุขจากสิ่งดีงาม สุขจากสมาธิ สุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ละความอิจฉา รู้จัก เมตตา ช่วยเหลือ ยินดี แบ่งปัน และปล่อยวาง

4. รู้จักสิทธิของผู้อื่น

ไม่ใช้กำลังคำพูดอุบ าย และอำน าจ ทำร้ าย ผู้อื่น ไม่ลัก ขโ มยของของใครไม่ผิ ดลูกผิ ดเมี ยใคร ไม่ทำลายสิ่งของอันเป็นที่รักของใคร มีใจสงเคราะห์คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้อื่น สังคม และโล กตามกำลังอยู่เสมอ

5. ประกอบอาชีพ ด้วยความดีและความเพี ยร

คือไม่ประกอบอาชีพเบี ยดเบียน เอาเปรียบผู้อื่นทั้งทางตรง ทางอ้อมไม่ประกอบอาชีพที่ม อมเ มาผู้อื่น ไม่ประกอบอาชีพที่ ส่งเสริมให้ตนเอง

และผู้อื่นเกิดความโ ลภโ กร ธหลง ไม่ประกอบอาชีพที่ถูกก ฎ หม ายแต่ผิ ดศีลธรรม ให้ประกอบการงานด้วยความโปร่งใสสุจริตอย่ างเต็มกำลังความสามารถ ประกอบการงานด้วย หลักอิทธิบาทสี่คือมีใจรักในงาน มีเวลาทุ่มเทในงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาในงานอยู่เสมอ

6. พูดจามีธรรม

คือไม่พูดความเท็จ ไม่พูดสอดเสี ยด ไม่พูดจาทำลายน้ำใจบุคคลอื่นไม่พูดความจริงที่ไ ร้ประโยชน์ พูดจาสุภาพ มีประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ

7. รู้ตัวทั่วพร้อม

คือรู้จักกำหนดสติว่า ขณะนี้กำลังทำอะไร พูดกับใคร และสิ่งนี้จะมีผลอย่ างไรต่อชีวิตกำลังเดินให้รู้ว่าเดิน กำลังนั่งให้รู้ว่านั่ง กำลังกินให้รู้ว่ากิน

กำลังทำสิ่งใดให้รู้สึกตัว อยู่เนื่องๆลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ เห็นความคิดเห็นความรู้สึก เห็นการเกิ ดดับของความคิดความรู้สึก และความเป็นไปของสิ่งต่างๆ สามารถดำเนินชีวิต โดยใช้สติปัญญาเป็นเข็มทิศนำทาง

ที่มา : lamunlamai

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ทายเนื้อคู่ คุณเหมาะกับคนวัยไหน (แม่นมาก)

ดูดวงเนื้อคู่.. คุณเหมาะที่จะคบกับคนอายุเท่าไหร่ มาลองทำแบบทดสอบสั้นๆ แล้วดูเฉลยกันเลย 1.ค…