Home ข้อคิดดีๆ ข้อดีของการมีเงินออม มีประโยชน์มากกว่าที่คิด..ไม่มีใครสายเกินจะออมเงิน

ข้อดีของการมีเงินออม มีประโยชน์มากกว่าที่คิด..ไม่มีใครสายเกินจะออมเงิน

0 second read
0
0

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่ านบทความนี้ดู ชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเงินว่าการออมเงิน นั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน มาเริ่ม

ศึกษาประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงินนั้นสามารถทำ ให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2. เก็บเงินออมเผื่อ ไว้ใช้เวลาที่เรา อ ย า ก ไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรปหรือในสถานที่

ที่คุณฝันไว้ อ ย า ก ไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

3. การออมเงินเป็นการ เก็บเงินเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ

อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิดก็มีเงินออมก้อนนี้ คอยช่วยคุณ

4. เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วย คนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทั นหั น สามารถ

นำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

5. เงินออมช่วยคุณใน ย า ม แก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มี เรียวแรงทำงานต่อแล้ว

6. การออมเงินทำให้คุณ มีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำมา

สร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

7. ย า ม คุณแก่ชรา ลงสั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้มารุ มเร้ าคุณ

ก็จะได้มีเงิน รักษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

8. เงินออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

9. เงินออม สามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเงิน ในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน

หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10. เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการผ่ อน ซึ่งถือว่า

เป็นภาระและมี ด อกเบี้ ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อมเพื่อ ย า ม

หลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงินช็ อ ต เมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้ านกลับไป

11. การออมเงินยังช่วย ให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมี

รถยนต์เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้ อรถยนต์ได้

12. เงินออมสามารถส่งต่อ เป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13. ใน ย า ม ที่เรา แก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอารามหรือมู ล นิธิต่างๆ

ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียง ไว้เลี้ยงตัวใน ย า ม ที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14. และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อน

ไปใช้ และเงินที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้หนี้อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน

ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบ า ย กว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจ ารณา ในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่ างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพั ฒ นา ประเท ศ และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ส่งเสริมศั กยภาพ การ ล ง ทุ น ของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสินขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำ

ให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

อีกด้วยจากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าราชการถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

และครอบครัวสบายไปด้วยเพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้าไม่มีคนไหน

ในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออม

ไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่ างเดียว ไม่เป็นผู้บ ริโภค จะเรียกคน จำพวกนี้ว่า “ขี้ ง ก” การออมเช่นนี้ก็จะ

ทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้นควรออมแต่พอดีไม่เบี ย ด เบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์

เพราะการออมคือการที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออมและเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้

สูญห าย ไปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคตดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน” ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม”ก็จะดูเข้าท่าไป

อีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ขอบคุณที่มา sabailey

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

อ่านแล้วดีแท้ หงส์จะไม่กินข้าวร่วมกับหมา จงตอบโต้อย่างคนฉลาด เมื่อถูกเหยียดหยาม

เมื่อสมัยที่ คานธียังเรียนอยู่ที่อังกฤษ อาจารย์ไม่ชอบคานธี จึงมักจะพูด เ สี ย ด สี ให้เขาอ…