Home ข้อคิดดีๆ ข้อดีของการมีเงินออม มีประโยชน์มากกว่าที่คิด..ไม่มีใครสายเกินจะออมเงิน

ข้อดีของการมีเงินออม มีประโยชน์มากกว่าที่คิด..ไม่มีใครสายเกินจะออมเงิน

0 second read
0
0

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่ านบทความนี้ดู ชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเงินว่าการออมเงิน นั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน มาเริ่ม

ศึกษาประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงินนั้นสามารถทำ ให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2. เก็บเงินออมเผื่อ ไว้ใช้เวลาที่เรา อ ย า ก ไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรปหรือในสถานที่

ที่คุณฝันไว้ อ ย า ก ไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

3. การออมเงินเป็นการ เก็บเงินเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ

อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิดก็มีเงินออมก้อนนี้ คอยช่วยคุณ

4. เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วย คนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทั นหั น สามารถ

นำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

5. เงินออมช่วยคุณใน ย า ม แก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มี เรียวแรงทำงานต่อแล้ว

6. การออมเงินทำให้คุณ มีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำมา

สร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

7. ย า ม คุณแก่ชรา ลงสั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้มารุ มเร้ าคุณ

ก็จะได้มีเงิน รักษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

8. เงินออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

9. เงินออม สามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเงิน ในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน

หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10. เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการผ่ อน ซึ่งถือว่า

เป็นภาระและมี ด อกเบี้ ย ตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อมเพื่อ ย า ม

หลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงินช็ อ ต เมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้ านกลับไป

11. การออมเงินยังช่วย ให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมี

รถยนต์เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้ อรถยนต์ได้

12. เงินออมสามารถส่งต่อ เป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13. ใน ย า ม ที่เรา แก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอารามหรือมู ล นิธิต่างๆ

ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียง ไว้เลี้ยงตัวใน ย า ม ที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14. และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อน

ไปใช้ และเงินที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้หนี้อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน

ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบ า ย กว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก

หากพิจ ารณา ในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่ างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพั ฒ นา ประเท ศ และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ส่งเสริมศั กยภาพ การ ล ง ทุ น ของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสินขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำ

ให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

อีกด้วยจากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าราชการถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

และครอบครัวสบายไปด้วยเพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้าไม่มีคนไหน

ในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออม

ไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่ างเดียว ไม่เป็นผู้บ ริโภค จะเรียกคน จำพวกนี้ว่า “ขี้ ง ก” การออมเช่นนี้ก็จะ

ทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้นควรออมแต่พอดีไม่เบี ย ด เบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์

เพราะการออมคือการที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออมและเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้

สูญห าย ไปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคตดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน” ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม”ก็จะดูเข้าท่าไป

อีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ขอบคุณที่มา sabailey

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…